หน้าแรก สินค้า โปรโมชั่นมือถือ ดาวน์โหลด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อบริษัท คำถามถามบ่อย แผนผังเว็บไซท์
 
การสนับสนุนสำหรับ EZ-333    
เบื้องต้นการใช้งาน รับ-ส่งแฟกซ์ (FAX)
     

ในการใช้งาน EZ-333 เพื่อรับ/ส่งแฟกซ์นั้น มีข้อควรรู้บางประการที่ท่านต้อง
ศึกษาก่อนการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

     
 
§ เบอร์มือถือที่จะนำมาใช้งานรับ/ส่งแฟกซ์นั้น จะต้องทำการเปิดบริการ
เสริมก่อน โดยสามารถแบ่งบริการเสริมที่ต้องเปิด ตามประเภทการใช้
งาน ได้ดังนี้


การใช้งาน
บริการเสริมที่ต้องเปิด
  - ส่งแฟกซ์   Mobile Office*
  - รับแฟกซ์   Mobile Office* และเลขหมายรับแฟกซ์**
  - ส่ง และ รับแฟกซ์   Mobile Office* และเลขหมายรับแฟกซ์**

*    การขอเปิดบริการ "Mobile Office" ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม
      เติมใดๆทั้งสิ้น
**  การขอเปิด "เลขหมายรับแฟกซ์"  ปัจจุบัน มีเพียงเครือข่าย             DTAC เท่านั้น ที่เปิดให้บริการ   โดยจะคิดค่าบริการเสริมเลข-
      หมายรับแฟกซ์ หมายเลขละ 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: หลังจากเปิดบริการเลขหมายรับแฟกซ์ ทางผู้ให้
บริการจะแจ้งเลขหมายรับแฟกซ์ให้ลูกค้าเพิ่มอีก
1 หมายเลข โดยลูกค้าจะมีซิมการ์ด 1 ซิม และ
มีเบอร์มือถือ 2 หมายเลข
 หมายเลขนึงสำหรับ
โทรออก และอีกหมายเลขสำหรับรับแฟกซ์


§ การโทรเข้า และ รับแฟกซ์
... ถ้าต้องการ "โทร" เข้าโทรศัพท์ที่ต่อกับ EZ-333,
    » ให้โทรเข้าที่ เลขหมายสำหรับโทร
... ถ้าต้องการ "ส่งแฟกซ์" เข้าเครื่องแฟกซ์ที่ต่อกับ EZ-333,
    » ให้ส่งเข้าที่ เลขหมายรับแฟกซ์ (เลขหมายที่ผู้ให้บริการแจ้ง
       เพิ่มเติม หลังเปิดบริการรับแฟกซ์)


§ การตั้งเสียงกริ่ง ของเครื่องแฟกซ์ที่ต่อกับ EZ-333
ในการรับแฟกซ์นั้น ท่านต้องตั้งเสียงกริ่งของเครื่องแฟกซ์ให้อยู่ที่
1 หรือ 2 กริ่งเท่านั้น เพื่อให้เครื่องทำการรับแฟกซ์ทันที เมื่อมีคน
ส่งแฟกซ์เข้ามา
 
     
 
AIS

 

dtac

 

truemove

 
 
 

Copyright © 2010-2016     P.O.S. TELECOM COMPANY LIMITED   All rights reserved.
Developed by Ranida    Contact: webmaster